Hem » Hästen » Hästvård » Hovvård » Wahlsten Diamond Häst Silicone 310ml

Wahlsten Diamond Häst Silicone 310ml

199 SEK

Wahlsten Diamond Häst Silicone 310ml

Transparent silikon som torkar snabbt.

Egenskaper:
Silikonrör Diamond är en enkomponents silikon som förhindrar svamp och syrastråle
Torkar snabbt
Ej giftbaserad
Används i kombination med sulor
Håller sig mjuk efter torkning och har en stötdämpande effekt
Teknisk beskrivning:
Allmänna åtgärder: Undvik kontakt med ögonen. Andas inte in gas, rök, ånga eller spray. Lekområdet kan vara halt. Skyddsutrustning: Använd rekommenderad personlig skyddsutrustning. Första hjälpen efter inandning: Förväntas inte orsaka betydande inandningsrisk under normala användningsförhållanden. Ögonskydd: Skyddsglasögon. Hud- och kroppsskydd: Använd lämpliga skyddskläder. Andningsskydd: Gasmask. Första hjälpen efter: ? Hudkontakt: Tvätta omedelbart med mycket vatten. Kontakta läkare om hudirritation kvarstår. ? Ögonkontakt: Skölj omedelbart med vatten. Om ögonirritation kvarstår, kontakta en specialist. ? Förtäring: Framkalla inte kräkning. Ge vatten att dricka om offret är vid fullt medvetande/vaken. Undvik kontakt med hud och ögon. Ät, drick eller rök inte när du använder denna produkt. Låt inte outspädd produkt komma ut i avloppsvatten eller ytvatten. Begränsa utspillt material genom buntning. Metoder för sanering: Rensa upp spill så snart som möjligt, använd ett absorberande material för att samla upp det. Sopa eller skjut in spill i en lämplig behållare för kassering. Kassera förorenat material i enlighet med lokala föreskrifter. Rengör med diskmedel. Undvik rengöringsmedel med lösningsmedel. Skölj inte med vatten. Övrig information: Ta bort alla antändningskällor. Rökning förbjuden. Kyl de värmeexponerade behållarna med en vattenspray. Ångor kan bilda explosiva blandningar med luft. Säkerställ god ventilation av arbetsstationen. Lagringsförhållanden: Förvaras på en väl ventilerad plats. Skydda mot fukt. Förvara behållaren väl tillsluten på en sval plats. Begränsning av miljöexponeringen: Låt inte komma ut i avlopp eller vattendrag.

Läs mer

Specifikationer

Artnr: 8717769040148
Streckkod: 8717769040148
Lagerstatus: I lager

Lämna omdöme

Lämna ett omdöme
Omdöme (0)
Andra produkter från samma varumärke
  • 333 SEK
  • 149 SEK
  • Andra produkter från samma kategori
  • 299 SEK